CHỨNG CHỈ

Chính sách quản lí chất lượng sẽ được Công ty Lilama 69-2 áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008.

Chính sách quản lí chất lượng của Công ty Lilama 69-2 dựa trên yếu tố cơ bản và có giá trị phục vụ cho nhiệm vụ, chiến lược và mục tiêu phát triển của Công ty.
Hệ thống quản lí chất lượng là kim chỉ nam của các hoạt động sản xuất kinh doanh. Hệ thống quản lí chất lượng được coi như là công cụ hữu hiệu để sáng tạo và quản lí hiệu quả hoạt động kinh doanh. Cấu trúc của hệ thống sẽ hiệu quả cho việc cung cấp các dịch vụ có chất lượng cao ổn định, đáp ứng sự mong đợi của khách hàng.

Xem tất cả

NĂNG LỰC THIẾT BỊ THI CÔNG

Chế tạo, lắp đặt nhà kho, nhà khung
các loại

Chế tạo, lắp đặt hệ thống cầu trục, cẩu trục

Xem thêm >

Bồn bể

Chế tạo, lắp đặt hệ thống cầu trục, cẩu trục

Xem thêm >

Cầu trục, cẩu trục

Chế tạo, lắp đặt hệ thống cầu trục, cẩu trục

Xem thêm >

Băng tải

Chế tạo, lắp đặt hệ thống cầu trục, cẩu trục

Xem thêm >

Lắp đặt bao hơi

Chế tạo, lắp đặt hệ thống cầu trục, cẩu trục

Xem thêm >

Chế tạo, lắm đặt thiết bị đường ống

Chế tạo, lắp đặt hệ thống cầu trục, cẩu trục

Xem thêm >

Thiết bị lọc bụi

Chế tạo, lắp đặt hệ thống cầu trục, cẩu trục

Xem thêm >

Băng tải

Chế tạo, lắp đặt hệ thống cầu trục, cẩu trục

Xem thêm >

Lắp đặt bao hơi

Chế tạo, lắp đặt hệ thống cầu trục, cẩu trục

Xem thêm >

Chế tạo, lắm đặt thiết bị đường ống

Chế tạo, lắp đặt hệ thống cầu trục, cẩu trục

Xem thêm >

Thiết bị lọc bụi

Chế tạo, lắp đặt hệ thống cầu trục, cẩu trục

Xem thêm >

Chế tạo, lắp đặt nhà kho, nhà khung
các loại

Chế tạo, lắp đặt hệ thống cầu trục, cẩu trục

Xem thêm >

Bồn bể

Chế tạo, lắp đặt hệ thống cầu trục, cẩu trục

Xem thêm >

Cầu trục, cẩu trục

Chế tạo, lắp đặt hệ thống cầu trục, cẩu trục

Xem thêm >

Băng tải

Chế tạo, lắp đặt hệ thống cầu trục, cẩu trục

Xem thêm >

Lắp đặt bao hơi

Chế tạo, lắp đặt hệ thống cầu trục, cẩu trục

Xem thêm >

Chế tạo, lắm đặt thiết bị đường ống

Chế tạo, lắp đặt hệ thống cầu trục, cẩu trục

Xem thêm >

Thiết bị lọc bụi

Chế tạo, lắp đặt hệ thống cầu trục, cẩu trục

Xem thêm >

THƯ VIỆN ẢNH

TIN TỨC NỔI BẬT

ĐỐI TÁC